ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług na terenie LaserCity. Osoby przebywające na terenie LaserCity zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników LaserCity.
 2. Udział w grze możliwy jest w godzinach otwarcia LaserCity po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 3. W grach: Laser Tag, Laser Shot, Laser Maze, Saper Box, Nuclear Box oraz VR mogą uczestniczyć wyłącznie osoby powyżej 6 roku życia, natomiast w grze Paintball osoby powyżej 10 roku życia. Udział w grach osób małoletnich (tj. poniżej 18 roku życia) jest dozwolony wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Za podanie nieprawdy, bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry odpowiedzialność ponosi uczestnik gry lub w przypadku osób małoletnich Opiekun.
 5. Pierwszeństwo udziału w grze mają osoby, które dokonały uprzedniej rezerwacji. Rezerwacji można dokonywać w lokalu, telefonicznie lub mailowo. Dokonując rezerwacji należy podać datę wraz z godziną, liczbę graczy, imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 6. Dokonując rezerwacji należy określić dokładną ilość osób biorących udział w grze. Każdą zmianę liczby uczestników gry należy zgłosić telefonicznie najpóźniej na dzień przed zarezerwowanym terminem – w przeciwnym razie Obsługa ma prawo zażądać zapłaty za zablokowane miejsca.
 7. Osoby, które dokonały rezerwacji powinny stawić się w lokalu co najmniej 10 minut przed planowaną grą, w przeciwnym przypadku obsługa lokalu ma prawo odmówić uczestnictwa w grze.
 8. Jeżeli rezerwacja na LaserTag nie będzie obejmowała całej dostępnej broni, tj. 18 sztuk, obsługa ma prawo dołączyć do gry innych uczestników.
 9. LaserCity nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w rezerwacjach.
 10. Dokonując rezerwacji w lokalu, telefonicznie lub mailowo należy poinformować obsługę o ewentualnej wyłączności rezerwacji dla grupy od 10 osób i powyżej. W przypadku wyłączności rezerwacji, dla grupy liczącej poniżej 10 osób, należy wykupić 10 biletów.
 11. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w atrakcjach. O stanie trzeźwości Klienta decyduje Obsługa.
 12. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie LaserCity. Za szkody materialne oraz cielesne wyrządzone w stosunku do innych osób odpowiedzialność ponosi uczestnik zabawy lub jego opiekun prawny. Osoby, które dopuszczą się dewastacji sprzętu lub innych elementów będących na wyposażeniu LaserCity są zobowiązane do naprawienia wyrządzonych szkód oraz poniesienia kosztów naprawy zgodnie z Cennikiem.
 13. Na terenie LaserCity dopuszczalna jest wyłącznie konsumpcja artykułów w nim zakupionych. Obsługa może jednak pozwolić na odstąpienie od tej zasady.
 14. Wstęp do lokalu oznacza zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie wizerunku Uczestnika przez LaserCity do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 15. Każda kamizelka, broń, marker, wiązki laserowe, walizka Saper Box i Nuclear Box oraz VR są urządzeniami mechaniczno-elektronicznymi i mają prawo zawiesić się lub wyłączyć niezależnie od Uczestnika czy Obsługi. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości sprzętu należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Obsługę LaserCity.

ZASADY BEZPIECZNEGO UDZIAŁU W ATRAKCJACH LASERCITY

 1. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem atrakcji musi zapoznać się z Regulaminem oraz odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry: Laser Tag, Laser Shot, Laser Maze, Saper Box, Nuclear Box, VR czy Paintball oraz sposobu korzystania z jego wyposażenia. Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w atrakcji wydaje Obsługa.
 2. Uczestnicy zobowiązani są zdać sprzęt Obsłudze możliwie najszybciej po zakończeniu gry, w stanie nie gorszym niż podczas jego wydawania.
 3. Uczestnik atrakcji jest zobowiązany do stosowania się do: znaków znajdujących się na Arenach paintballowych oraz w lokalu LaserCity, sygnałów dźwiękowych a przede wszystkim poleceń wydawanych przez Obsługę.
 4. Uczestnik atrakcji może opuścić pomieszczenia, w których odbywają się atrakcje dobrowolnie i w każdym czasie, bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów opłaty.
 5. Uczestnicy atrakcji, którzy nie będą przestrzegali Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa mogą zostać wyproszeni z lokalu LaserCity bez prawa zwrotu poniesionych kosztów opłaty.
 6. W pomieszczeniach atrakcji mogą znajdować się wyłącznie Uczestnicy, Obsługa oraz Opiekun.
 7. Na Arenach do LaserTag oraz Paintball obowiązuje obuwie sportowe z płaską podeszwą.
 8. Uczestnicy gry przyjmują do świadomości, że Arena do Laser Tag i pomieszczenie Laser Shot oraz Laser Maze posiadają ciemne oświetlenie.
 9. Gra LaserTag oraz Paintball są sportami wymagającymi dużego wysiłku psychofizycznego oraz mogą powodować kontuzje jak otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne. Będąc tego świadomym, Uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w grze.
 10. Osoby pod wpływem środków odurzających zostaną natychmiast usunięte z pomieszczeń, w których odbywają się atrakcje.

ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW PODCZAS UDZIAŁU W ATRAKCJACH

Uczestnikom zabrania się:

 1. Biegania oraz czołgania na Arenach Laser Tag oraz Paintball.
 2. Agresywnego zachowania w stosunku do innych osób.
 3. Fizycznego kontaktu między Uczestnikami atrakcji.
 4. Chwytania broni innego Gracza w przypadku Laser Tag, Laser Shot i Paintball.
 5. Używania broni i wyposażenia Aren w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia.
 6. Wymachiwania, uderzania i rzucania bronią, markerami, Saper Box’em, Nuclear Box’em bądź innymi przedmiotami.
 7. Niszczenia oraz zanieczyszczenia sprzętu i obiektu.
 8. Wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Areny i lokalu LaserCity.
 9. Używania ognia, palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
 10. Wnoszenia do pomieszczeń przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników.