1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

2. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3. Każdy z uczestników gry musi przejść niezbędne przeszkolenie w zakresie zasad gry i obsługi markera paintball-owego, oraz zaznajomienie się z regulaminem.

4. Strzelanie może odbywać się tylko i wyłącznie na polu do gry, gdzie marker może pozostać w pozycji odbezpieczonej.

5. Przebywając w strefie bezpiecznej, poza polem gry marker musi być zabezpieczony (założona osłona) przed przypadkowym strzałem oraz lufą skierowany w dół.

6. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione. Surowo zabrania się celowania i strzelania poza obręb Areny, w szczególności w osoby lub przedmioty znajdujące się poza Areną.

7. Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte tylko poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.

8. Gra powinna zostać natychmiast przerwana w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.

9. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.

10. LaserCity zajmuje się tylko wynajęciem sprzętu oraz terenu do gry i nie bierze odpowiedzialności za sytuacje sporne jak mogą wystąpić podczas gry w paintball.

11. Personel areny paintball’owej LaserCity nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie areny.

12. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia.

13. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim udziałem do celów reklamowych firmy LaserCity

14. Obowiązuje całkowity zakaz odkręcania śrubek, butli i innych elementów markera.

15. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca.

16. Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia.

17. Odpowiedzialność za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintball-owego lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania markera spoczywa tylko na winnym spowodowania tych szkód.

18. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:

1. trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby

2. własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta.

Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i możliwie najkrótszą wyznaczoną drogą opuszcza pole gry.

19. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom, każdy przed przystąpieniem do gry musi obowiązkowo podpisać regulamin.

20. Uczestnicy nie przestrzegający zapisów Regulaminu lub nie wypełniających zaleceń oraz poleceń Organizatora mogą zostać wykluczeni z poszczególnych gier w paintball.

21. Każdy gracz otrzymuje w pełni sprawny sprzęt za który odpowiada, w razie zniszczenia/uszkodzenia sprzętu jest zobowiązany do pokrycia kosztów z jego naprawą lub z zakupem nowego po cenie sklepowej.